Általános feltételek

Feltételeink a szerződés tartalmaként akkor is érvényesek maradnak, ha más feltételekkel (pl. megrendelések, megrendelés-visszaigazolások stb. dokumentumokban) ütköznek, kivéve, ha kifejezett írásbeli hozzájárulásunkat adtuk az eltérésekhez. A vevő vásárlási feltételei nem kötnek minket, még akkor sem, ha nem tiltakozunk kifejezetten ellenük. A későbbi szállítások esetében a feltételek további kifejezett megállapodás nélkül is érvényesek. Szóbeli kiegészítő megállapodások és utólagos szerződésmódosítások csak akkor érvényesek, ha azokat írásban megerősítettük. Ajánlataink előzetes értesítés nélkül változhatnak, az időközi értékesítés fenntartva.

Minden ár elsősorban az ajánlattétel időpontjában érvényes árakon alapul. Ha az árképzési tényezők valamelyike megváltozik, jogunkban áll az árat módosítani.

Kockázatátruházás és szállítási feltételek:
A szállítás a címzett költségére és kockázatára történik. A megállapított szállítási határidő betartása az előre nem látható vagy a felek által nem befolyásolható körülmények, például vis maior és hasonló esetek függvénye. Ide tartoznak a katonai események, a hatósági beavatkozások és tilalmak (beleértve a külföldi hatóságok beavatkozásait és tilalmait is), a szállítási és vámkezelési késedelmek, a szállítási hibák, az energia- és nyersanyaghiány, a bakteriológiai hibák, a munkaügyi viták és hasonlók. Ezek a bizonyító erejű körülmények feljogosítanak bennünket a szerződéstől való elállásra vagy a szállítási határidők meghosszabbítására. Részszállítások megengedettek. Áruhiány esetén fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a rendelkezésre álló mennyiségeknek megfelelően felosszuk a szállítást. Ha nem jött létre megállapodás, a késedelmes szállítás miatt nem lehet kártérítési igényt érvényesíteni. A teljesítés elmulasztásából eredő kártérítési igények, amelyekért felelősek vagyunk, kizárásra kerülnek könnyű gondatlanság esetén.

Garancia:
Az árukkal kapcsolatos jogos reklamációkat csak akkor lehet figyelembe venni, ha azokat a küldemény kézhezvételét követően azonnal írásban, a reklamáció indoklásával ellátva nyújtják be. A hibák megléte nem jogosítja fel a vásárlót a vételár vagy annak egy részének visszatartására. Az általunk szállított árukat az átvételt követően azonnal ellenőrizni kell, megfelelően kell kezelni, és a vonatkozó előírásoknak (pl. irányelvek, ....) megfelelően kell tárolni vagy tovább feldolgozni. A hibás szállítás, tárolás vagy az ajánlott használati idő lejárta miatt visszaküldött árukról nem állítunk ki jóváírást. Az árukat csak a mi hozzájárulásunkkal lehet visszaküldeni. A szavatossági igényekért csak akkor vállalunk felelősséget, ha a mi részünkről súlyos gondatlanság bizonyítható. Megválasztásunk szerint jogosultak vagyunk vagy a hibás szállítmányt vagy részteljesítményt egy ésszerű türelmi időn belül kicserélni, vagy a hibás áru számlaértékéről jóváírást kiállítani, mindkettőt lehetőleg csak a hibás áru visszaküldése ellenében. A hibás áru számlaértékét meghaladó szavatossági és/vagy kártérítési igények kizárva.

A vásárló lemond a velünk szembeni visszkereseti jogáról. A címváltoztatásokat azonnal ajánlott levélben kell bejelenteni.

Fizetési feltételek:
Késedelmes fizetés esetén jogosultak vagyunk a mindenkori kamatláb 12%-ának megfelelő késedelmi kamatot követelni. A behajtás minden költsége (különösen a behajtási költségek), akár bírósági, akár bíróság előtti, illetve a hitel- vagy behajtószervezeteknél ennek következtében felmerülő költségek a késedelembe esőt terhelik. A vevő nem jogosult a szavatossági vagy egyéb ellenkövetelések miatti kifizetések visszatartására vagy beszámítására. Ha a vevő fizetési késedelembe esik, vagy ha a szerződés megkötése után olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik hitelképességét, köteles a fizetéseket felfüggeszteni, vagy fizetésképtelenségi eljárást kell indítani. A beérkező fizetéseket először a késedelmes bírságok és kamatok fedezésére, majd minden esetben a legrégebbi kötelezettség törlesztésére fordítják. Ezt követően jogosultak vagyunk minden fennálló szállítást csak készpénz vagy előleg ellenében vagy biztosíték nyújtása ellenében teljesíteni.

A cím megtartása:
A vásárlás tárgya vagy a viszonteladásból származó bevétel tulajdonjogát a teljes összeg kifizetéséig fenntartjuk. Ez a fenntartás nem évül el a kezelés, keverés, bármilyen formában vagy helyen történő kezelés következtében. Rendkívüli elidegenítések, mint például zálogjog, biztosítéki átruházás, engedményezés stb. megengedettek. A harmadik személyeknek az árukhoz való hozzáférését és a tulajdonjog-fenntartás alá eső követeléseket a vevőnek haladéktalanul be kell jelentenie nekünk.

A joghatóság helye:
A felek kizárólagos joghatósága a székhelyünk szerint illetékes bíróság. A bolgár jog alkalmazandó.

A megrendelés leadásával az ügyfél elfogadja a fenti rendelkezéseket.